Werk & Uitleg

Privacy Verklaring

Werk & Uitleg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 februari 2019.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Werk & Uitleg
Postadres: Huizingalaan 48, 5628CL Eindhoven
E-mailadres: info@werkenuitleg.nl
Telefoonnummer: 040-2421930
KvK nummer: 17177499

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Werk & Uitleg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Werk & Uitleg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en cliënten

Werk & Uitleg verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van cliënten worden door Werk & Uitleg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Werk & Uitleg hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Werk & Uitleg zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken met een maximum van 3 jaren. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Werk & Uitleg zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Uw rechten

U heeft het recht om Werk & Uitleg een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Werk & Uitleg verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Werk & Uitleg, Huizingalaan 48, 5628CL Eindhoven, 040-2421930, E-mailadres; info@werkenuitleg.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Werk & Uitleg, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Werk & Uitleg kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.